Услови за користење

Прием на производи
Во моментот на прием на производите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентуални надворешни оштетувања на производите. Евентуалниот приговор треба да биде упатен на телефонскиот број 072234055, во спротивно сите подоцнежни рекламации во однос на надворешни оштетувања на производите нема да бидат прифатени.

Секој производ, купен од ironwood има Гаранција

Гаранцијата нема да важи доколку:

Не e приложен доказот за купување
Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси
Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот
Има физички оштетувања на производот
Политика за замена / враќање на производ на барање на Потрошувач
Купувачот има право да врати купен производ во период од 14 дена од датумот на испорака, под услов производот кој се враќа да е во иста физичка состојба во која е испорачан, неотпакуван и неупотребуван, со сите етикети и ознаки кои ги имал при приемот.

Според Законот за заштита на потрошувачите, купувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата или бројот. Потрошувачот правото може да го оствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен. Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот. Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.

Промените во условите на користење ќе бидат јавно објавени на интернет странатa www.ironwood.mk најмалку 10 дена пред да стапат во сила.

Ironwood
Logo
Регистрирај се
Shopping cart